Engholm

engholm
Fra Danske Gaarde, J.C.B la Cour:
Engholm, Stenderup Sogn. Postforb. og St.: Stenderup, hvortil c. 1½ Km. Tlf 12 over Løsning Central.
Gaarden ligger c. 7½ Km. fra nærmeste købstad, Hosens.
Nuværende Ejer: Jens Jacobsen, som købte Gaarden 31. Marts 1898, er født paa Nøragergaard i Sønder Bjerge 19. Oktbr. 1865 og gift med Anna Jørgensen Paaske, født paa Paaskegaarden i Nørre Bjerge 26. Marts 1874.
Matr.-Nr. 3a m. fl. af Lystrup. Hartkorn 8 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb.
Ejendomsskyld 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 7,000 Kr. for Avlsb. 14,800 Kr. Gaardens samlede Areat 96 Tdr. Ld., deraf Ager 83½, Eng 9, Veje og Hegn 2, Have og Gaardsplads 1½.
Af Agermarken drives 64 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift med ½ Helbrak, ½ Roer og 2 Græsmarker; Resten henligger i permanent Græs i tre Indhegninger sammen med 3 Tdr. Ld. af Engen.
Jordens Bonitet er god, Dyb Muld paa Lerunderlag.
Besætningen bestaar af 24 Malkekøer foruden 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 2 Plage og Føl, 3 Faar.
Sidste Aar solgtes c. 60 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg. Der fedes aarlig c. 12 unge Tyre og Kvier.

Gaarden har tidligere været Fæste under Boller; den sidste Fæster, Jørgen Raarup Holst, købte 1853 Gaarden til fri Ejendom. 1885 skødede han Gaarden til sin Søn, Peter Jørgen Holst, som 1898 solgte den til den nuværende Ejer.
Engholm ligger paa sin oprindelige Plads som den sydvestligste af de tre Gaarde, der danner Lystrup By. Hovedb. er opført i Bindingsværk; paa n. Facades Midte har den en Udbygning med fritliggende Gavl.
Af Avlsb. er s. Længe bygget i Bindingsværk over en høj Granitsokkel; de øvrige Avlsb. er opførte i Grundmur.
S. Længe har Paptag over Trimpel, medens Gaardens øvrige Bygninger har Straatage.
Terrænet over Gaardens Marker, der ligger mellem Kjærskov og Lystrup Skov, som begge hører under Boller, er bølgeformet med svagt Fald i N.
Engen ligger i tre Dele; 4 Tdr. Ld. ligger umiddelbart omkring Gaarden, og 5 Tdr. Ld. ligger i to Dele i Ø. og V. op til Gaardens Mark.
Af Hestebesætningener en Følhoppe kaaret i 1. Klasse.
Paa en af Hovedb.s Stolper findes følgende Inskription: >>17 – L.O.S. – M.I.D. – 83<< Jeg kan tilføje: Inskriptionen må stå for >>17 Laurids Olufsen – Maren Jensdatter 83<< Laurids Olufsen havde overtaget fæstet da Maren Jensdatters første mand, Hans Hansen Holst, døde. Efter dem fulgte sønnen Hans Lauridsen Holst, gift med Maren Rasmusdatter, indtil deres søn Jørgen Raarup Holst (bror til Maren Hansdatter) overtog fæstet og senere frikøbte gården af Boller Slot.

This entry was posted in Engholm and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>